loading

27. 2. 2021

Hodiny
Přihlášení
Anonymní uživatel
Registrace

Přihlášení / registrace

Zavřít

Nové heslo bude zasláno na Váš e-mail

Zapomněli jste heslo?

Nemáte účet? Zaregistrujte se.

Registrace

zavřít
Jako: !!!
Váš e-mail:
Heslo:
Heslo znovu:
Registrační kód*:
* Registrační kód vkládá restaurace.
Pokud máte leták s registračním kódem, vložte kód.
querySouhlasím s všeobecnými
podmínkami
Souhlasím se zasíláním
novinek

Váš dotaz

Zavřít
E-mail:

Všeobecné obchodní podmínky

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SMAKNISI.CZ PRO UŽIVATELE A ZÁKAZNÍKY (dále Pravidla)

Provozovatelem webových stránek www.smaknisi.cz je Ing. Milan Makovec, se sídlem V Kopci 159, 252 06 Petrov, Chlomek, IČ 66073910, zapsaný u Městského úřadu Černošice (dále Provozovatel).

ČEHO SE PRAVIDLA TÝKAJÍ

 • Tato Pravidla upravují práva a povinnosti osob vstupujících na Web a/nebo jej jinak využívajících (dále Uživatel), jakož i další související právní vztahy.
 • Prostřednictvím webových stránek www.smaknisi.cz (výše a dále Web) si může osoba starší 16ti let objednat na dálku jídlo (dále Zákazník) u osob poskytujících stravovací služby (dále Podnik).

PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY UŽIVATELE

 • Uživatel vstupem na Web prohlašuje a zaručuje, že:
  • je starší 16ti let,
  • veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  • se před zahájením užívání Webu důkladně seznámil s těmito Pravidly, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  • bude používat Web, objednávat a případně jinak na něm jednat prostřednictvím pouze jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel na Webu užívá více uživatelských účtů, má Provozovatel právo tyto účty zablokovat a/nebo smazat.
 • Uživatel je povinen při užívání Webu dodržovat právní předpisy a respektovat práva Provozovatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  • užívat Web v rozporu s těmito Pravidly,
  • komerčně užít kteroukoli část Webu Portálu způsobem, který může poškodit Provozovatele, Podnik nebo třetí osobu,
  • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
  • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv část Webu, nebo se pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Webu,
  • používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webu.
 • Uživatel se zavazuje, že nebude používat Web, pokud by tím, že jej užívá, došlo k porušení právních předpisů.

PŘÍSTUP NA WEB A UŽÍVÁNÍ WEBU

 • Přístup na Web a jeho používání je pro Uživatele bezplatné. Uživatel nese pouze náklady, které mu v té souvislosti vzniknou (zejména náklady na internetové připojení).
 • Web je možné užívat jen v rozsahu a způsobem, který není na úkor práv ostatních Uživatelů a/nebo Provozovatele, a který je v souladu s jeho určením – tedy k objednávání jídel na dálku.
 • Odpovědnost za obsah zveřejňovaný Podnikem. Obsah je zveřejňovaný Podnikem také v případě, že jej z podnětu Podniku publikuje Provozovatel či třetí osoba. Za obsah zveřejňovaný Podnikem na Webu odpovídá výhradně Podnik. Provozovatel zejména neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost či soulad skutečností zveřejněných Podnikem na Webu s veřejným právem (hygienické a nutriční předpisy, předpisy na ochranu spotřebitele apod.), ani za případné nekalé soutěžní jednání Podniku či za porušení osobnostních, autorských či průmyslových práv.
 • Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Web, ani nezávadnost a bezpečnost Webu. Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu na Web ani při užívání Webu, například za újmu vzniklou při stahování dat zveřejněných na Webu; způsobenou přerušením provozu či poruchou Webu; poruchou Webu, počítačovými viry; újmu v důsledku ztráty dat, zisku či neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 • Kliknutím na některé odkazy na Webu může dojít k opuštění Webu a k přesměrování na webové stránky třetích osob.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Web.
 • Uživatel odpovídá za škodu i nehmotnou újmu Provozovateli, Podniku nebo třetí osobě neoprávněným zásahem Uživatele do Webu či systému, který realizuje přenos dat z Webu Podniku či třetím osobám.

KUPNÍ SMLOUVA JE JEN MEZI ZÁKAZNÍKEM A PODNIKEM

 • Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Podnikem. Podnik a Zákazník spolu uzavírají ohledně dodání jídla kupní smlouvu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Podniku doručena objednávka učiněná Zákazníkem na Webu.
 • Za splnění povinnosti Podniku vyplývající z objednávky Zákazníka učiněné prostřednictvím Webu odpovídá pouze Podnik. Uživatel na druhou stranu odpovídá Podniku za splnění svých povinností, zejména je povinen objednané jídlo (je-li bez vad) převzít a zaplatit za něj.
 • Provozovatel neodpovídá Zákazníku za případnou újmu vzniklou v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou s Podnikem.
 • Informace o případných alergenech v jídle poskytuje Podnik, který také odpovídá za jejich uvedení na Webu.

AUTORSKÁ PRÁVA

 • Provozovatel je výlučným vlastníkem Webu.
 • Web je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění. Provozovatel vykonává majetková práva vztahující se k Webu.
 • Obsah Webu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem písemný souhlas.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Uživatel poskytuje své osobní údaje dobrovolně.
 • Jaké osobní údaje Uživatele Provozovatel zpracovává, po jakou dobu, na jakém právním základě, k jakým účelům, kam se obrátit se stížností a další informace týkající se osobních údajů jsou uvedeny na Webu v sekci Všeobecné podmínky.
 • Bude-li to třeba k provedení objednávky Uživatele nebo z jiných důvodů souvisejících s Webem, může Provozovatel, případně Podnik Uživatele kontaktovat na e-mail či telefonní číslo, které Uživatel na Webu uvedl.

CENA JÍDLA A JEJÍ ÚHRADA

 • Konečná cena jídla je uvedena Podnikem na Webu, a to po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny vč. haléřů je uveden na daňovém dokladu vystaveném Podnikem.
 • Cenu za jídlo hradí Zákazník Podniku při převzetí jídla, způsobem dle dohody s Podnikem (hotově, platební kartou, stravenkami apod.). Cena za využití služby a/nebo zboží Zájemce jsou uvedeny vč. DPH.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Zákazník v postavení spotřebitele. V souladu s ustanovením § 1837 zákona č. 89/2012Sb. , občanský zákoník v platném znění, nelze odstoupit od smlouvy týkající se zboží podléhajícího rychlé zkáze (kam patří i hotové jídlo) ani zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, ani zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Dle § 1840 téhož zákoníku nelze odstoupit ani od smlouvy o dodávce potravin do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Od kupní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Podnikem proto Zákazník, který je v postavení spotřebitele, nemůže odstoupit .
 • Odstoupení Zákazníka, který není v postavení spotřebitele nebo odstoupení Podniku se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník v platném znění, případně také obchodními podmínkami daného Podniku.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Reklamace a další práva a povinnosti mezi Zákazníkem a Podnikem, pokud jde o vadné plnění, se řídí ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 • Zákazník v postavení spotřebitele uplatňuje práva z vad nejen podle ustanovení občanského zákoníku dle předchozího bodu, ale také dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Zákazník-spotřebitel má právo u Podniku uplatnit práva z vadného plnění na adrese provozovny Podniku, v níž je uplatnění práv z vadného plnění s ohledem na její sortiment možné, nebo v sídle Podniku nebo prostřednictvím kontaktních údajů Podniku uvedených na Webu.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Na tuto instituci se Uživatel může obrátit také se stížností týkající se Webu nebo služeb Provozovatele souvisejících s Webem.
 • Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Webem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého, bez ohledu na to, odkud Uživatel na Web vstoupí či jej užívá.
 • Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Pravidel neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 • Provozovatel může znění těchto Pravidel jednostranně měnit či doplňovat. O změně Pravidel informuje Provozovatel Uživatele na Webu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním pravidel mohl Uživatel seznámit bez nepřiměřených obtíží.
 • Pravidla nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webu. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Pravidel nejsou tímto dotčena.
Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 13. 1. 2021.


Všeobecné obchodní podmínky Smaknisi.cz pro poskytovatele stravovacích služeb

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky Ing. Milana Makovce, se sídlem V Kopci 159, 252 06 Petrov, Chlomek, IČ: 660 73 910, zapsaného u Městského úřadu Černosšice pro užití webových stránek www.smaknisi.cz restauracemi a jinými poskytovateli stravovacích služeb (dále VOP).

DEFINICE

Provozovatel je Ing. Milan Makovec, se sídlem V Kopci 159, 252 06 Petrov, Chlomek, IČ: 660 73 910, zapsaný u M2stsk0ho úřadu Černošice, který provozuje a propaguje Web, kde prezentuje nabídku Podniku, umožňuje objednat jeho produkty a služby a zprostředkovává Objednávky.

Web je internetová stránka www.smaknisi.cz a další s ní související internetové stránky či internetové aplikace, provozované Provozovatelem.

Podnik poskytuje Produkt.

Produkt je jídlo a/nebo s jídlem související služba.

Profil je prezentací Podniku a jeho Produktů na Webu Provozovatele.

Zákazník je osoba se zájmem o Produkt, která učiní závaznou Objednávku prostřednictvím Webu Provozovatele.

Podmínky užití Webu jsou pravidla užívání Webu Zákazníkem.

Objednávka je záměr Zákazníka uzavřít s Podnikem na dálku smlouvu o dodání Produktu Objednávka obsahuje informace poskytnuté Zákazníkem potřebné k jejímu splnění.

Kupní smlouva je dohoda mezi Podnikem a Zákazníkem o koupi Produktu objednaného Zákazníkem. Je uzavřena okamžikem učinění Objednávky Zákazníkem.

Plnění Objednávky je dodání Produktu Zákazníkovi Podnikem u výdejního okénka Podniku nebo rozvozem na adresu udanou Zákazníkem.

Smlouva je dohoda mezi Podnikem a Provozovatelem o umožnění Objednávek prostřednictvím Webu Provozovatele. Součástí Smlouvy jsou tyto VOP.

Doplňková smlouva je písemná dohoda mezi Provozovatelem a Podnikem o poskytování doplňkových služeb Provozovatelem Podniku a/nebo o odchylkách od těchto VOP.

Denní menu je denní nabídka Produktu ve zpravidla omezeném časovém intervalu během jednoho dne.

Stálé menu je nabídka Produktu v období delším než jeden den, která není Denním menu.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

1. Provozovatel umožní Podniku spravovat Profil a nabídku Produktu na Webu a přijímat a evidovat Objednávky. Za tím účelem Provozovatel udržuje Web v provozu tak, aby mohl Zákazník prostřednictvím Webu učinit Objednávku.

2. Provozovatel neručí za správnost údajů poskytnutých Zákazníkem, ani za plnění povinností Zákazníka jakožto kupujícího vůči Podniku.

3. O tom, zda a v jakém pořadí ve vztahu k ostatním poskytovatelům stravovacích služeb se na Webu zobrazuje Profil, rozhoduje Provozovatel. Pořadí Profilu Podniku ve vztahu k ostatním poskytovatelům stravovacích služeb se může řídit např. těmito hledisky: abecední pořadí; hodnocení Zákazníka; lokalita, v níž má Podnik provozovnu.

4. Provozovatel je dále oprávněn ovlivnit pořadí Profilu v důsledku poskytování doplňkových služeb Podniku anebo ostatním poskytovatelům stravovacích služeb tím, že umístí Profil nebo profil jiného poskytovatele stravovacích služeb ve vrchních sekcích Webu. Bude-li Profil nebo profil jiného poskytovatele stravovacích služeb umístěn ve vrchních sekcích Webu, bude zobrazován s bannerem vysvětlujícím Zákazníkovi dané umístění.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo Profil dočasně zcela nebo zčásti nezobrazovat v případě, že:
 • a. Provozovatel eviduje za Podnikem neuhrazenou pohledávku;
 • b. Podnik bez vážného důvodu neplní Objednávky;
 • c. Podnik opakované porušil Smlouvu nebo tyto VOP;
 • d. Podnik opakované porušil práva duševního vlastnictví (průmyslová, autorská apod.) Provozovatele nebo třetí osoby;
 • e. Hrozí, že zobrazením Profilu by Provozovateli nebo Zákazníkům mohla vzniknout újma (např. z hygienických důvodů, při neoprávněném podnikání Podniku apod.);
 • f. Podnik v souvislosti s poskytovanými službami dle Smlouvy propaguje konkurenta Provozovatele;
 • g. Provozovatel vypověděl Podniku Smlouvu s okamžitým účinkem.
6. Bez odkladu po skrytí Profilu dle předchozího bodu sdělí Provozovatel Podniku důvody takového opatření. Po opětovném obnovení Profilu Provozovatelem na Webu oznámí Provozovatel tuto skutečnost bezodkladně Podniku.

7. V případě skrytí Profilu má Podnik nárok obrátit se se stížností na Provozovatele prostřednictvím centra pomoci uvedeného v bodě 11 těchto VOP.

8. Provozovatel je oprávněn užívat název, značky a loga Podniku k propagaci Webu bez časového, územního a množstevního omezení, všemi způsoby marketingové komunikace, a to bezúplatně po dobu účinnosti Smlouvy. Po ukončení Smlouvy je Provozovatel oprávněn užívat název, značky a loga Podniku k propagaci Webu formou odkazu na minulou spolupráci s Podnikem.

9. Provozovatel je oprávněn měnit informace Podniku zobrazované v Profilu, zejména informace o Produktu, pokud to vyžadují právní předpisy nebo propagační akce. Tím není dotčena odpovědnost Podniku za informace na Profilu uvedené.

10. Provozovatel poskytuje Podniku po dobu trvání Smlouvy nevýhradní licenci k propagaci Webu prostřednictvím marketingových materiálů poskytnutých Provozovatelem, zejména vizitek, nálepek na dveře, letáků a jiných drobných reklamních prostředků. Licence se poskytuje pro území celého světa a bez omezení množství. Jiný způsob nebo rozsah propagace Webu podléhá předchozímu písemnému souhlasu Provozovatele.

11. Interní systém Provozovatele k vyřizování stížností. Podnik má v případě jakýchkoliv potíží souvisejících se Smlouvou a/nebo VOP právo u Provozovatele podat bezúplatně stížnost na emailovou adresu info@smaknisi.cz, jež náleží do centra vyřizování stížností Provozovatele. Provozovatel se zavazuje takto zaslanou a jemu doručenou stížnost nejdéle do 14 dnů od jejího doručení s náležitou pečlivostí posoudit a vyřídit, a výsledek individualizovaným způsobem sdělit Podniku v jasném a srozumitelném jazyce. Podnik je oprávněn se tímto způsobem obrátit na Provozovatele se stížnostmi týkajícími se domnělého nesplnění závazku, technických problémů Webu či jiných jednání Provozovatele, jež se ho dotýkají. Provozovatel se zavazuje postoupit stížnost Podniku obratem příslušnému oddělení k vyřízení. Provozovatel bude jednou ročně publikovat počet a druhy stížností Podniků, průměrnou dobu jejich vyřízení a souhrnné informace o jejich výsledku.

PRÁVA A POVINNOSTI PODNIKU

12. Podnik je povinen zadat, spravovat a udržovat svou aktuální nabídku Produktu za stejných či lepších podmínek, než je nabízí prostřednictvím svého webu, mobilní aplikace či jinou online platformou (dále Prodejní kanál Podniku).

13. Přeje-li si Podnik nabídnout Zákazníkům odlišné podmínky Produktu prostřednictvím Prodejního kanálu Podniku, oznámí to Provozovateli písemně sedm (7) dnů předem. Provozovatel si vyhrazuje právo přizpůsobit podmínky na Webu změněným podmínkám Podniku. Tato výhrada umožňuje Provozovateli budovat a udržovat důvěru Zákazníků; Zákazníkům umožňuje těžit z efektivnosti Webu ve vztahu ke sníženým nákladům na vyhledávání, většímu výběru a vysoké úrovni poskytovaných služeb. Výhrada uvedená v tomto bodě může pomoci zabránit parazitování Podniku na Webu a vyvážit tak výhody, které Podnik prezentací na Webu získá, zejména ve vztahu k většímu zviditelnění Podniku, ke zvýšení počtu objednávek a k úsporám nákladů Podniku na reklamu.

14. Podnik výslovně prohlašuje, že omezením stanoveným v předchozích dvou bodech těchto VOP není omezen v tvorbě cen, slev či propagačních akcí za Produkty na jiných prodejních kanálech (online či off-line), Podnikem neprovozovaných, prostřednictvím kterých lze uzavřít objednávku zboží či služeb Podniku. Stejně tak Podnik není omezen v tvorbě cen, slev či propagačních akcí na svoje zboží a služby na off-line prodejních kanálech provozovaných Podnikem (objednávka po telefonu).

15. Pro vyloučení pochybností: Podnik nesmí obcházet povinnost nabízet Produkt za stejných či lepších podmínek dle předchozích bodů těchto VOP na Prodejním kanálu Podniku, zejména tím, že bude prostřednictvím Webu nabízet: a) Produkt pod jiným označením, než pod jakým jej běžně ve své nabídce nabízí a/nebo b) jiné zboží či služby, liší-li se od Produktu v běžné nabídce Podniku pouze v nabízeném množství.

16. Podnik odpovídá za uvedení všech právními předpisy požadovaných informací o Produktu na Webu (zejména o alergenech a nutričních hodnotách), a to dle možností Webu a ve formátu určeném Provozovatelem.

17. Podnik je povinen bez zbytečného odkladu vyvinout maximální úsilí a řádně splnit Kupní smlouvu, tj. zejména včas a bez vad dodat Produkt Zákazníkovi, a dodržet přitom hygienické a jiné právní předpisy účinné na území ČR.

18. Vůči Zákazníku jedná Podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost. To zahrnuje i odpovědnost Podniku Zákazníku za vady plnění Kupní smlouvy (vada Produktu, dodání jiného než objednaného Produktu, prodlení s dodáním Produktu apod.)

19. Nemůže-li Podnik z jakéhokoliv důvodu přijímat Objednávky, připravit Produkt nebo jinak plnit Kupní smlouvu, vyvine maximální úsilí k odstranění překážky a obnovení plnění Smlouvy a/nebo Kupní smlouvy. Podnik též poskytne Provozovateli součinnost k odstranění dané překážky na Webu. Podnik eviduje Objednávky, které nebyly provedeny z důvodů na jeho straně, včetně důvodů neprovedení Objednávky. Na žádost Provozovatele mu Podnik tuto evidenci bez zbytečného odkladu poskytne.

20. Podnik eviduje Objednávky, které nebyly provedeny z důvodů na straně Zákazníka (zejm. storno či nepřevzetí), včetně důvodů neprovedení Objednávky. Na žádost Provozovatele mu Podnik tuto evidenci bez zbytečného odkladu poskytne.

21. Podnik doručí Zákazníkovi Produkt za podmínek, které uvádí na Webu. Spolu s Produktem Podnik Zákazníkovi předá daňový doklad obsahující také cenu za obal a za případnou dopravu.

22. Podnik dodává Produkt Zákazníkovi v obalech k tomu určených. Použije přitom obal, který zabraňuje rozlití, kontaminaci či jinému znehodnocení Produktu.

23. Podnik uvede na Webu cenu Produktu a podmínky jeho dodání (cena jídla, rozvozu, obalu apod.) tak, aby se Zákazníkovi v nabídce a v průběhu Objednávky zobrazovala cena, kterou skutečně uhradí.

24. Podnik se převzetím přihlašovacích údajů zavazuje ke správě Profilu, zejména k bezodkladnému vyplnění všech Provozovatelem požadovaných identifikačních údajů Podniku a nabídky Produktu. Podnik odpovídá za jednání, která takto přihlášen na Webu uskuteční. Podnik bere na vědomí, že některé funkce nebo nastavení Webu, popř. Profilu mohou podléhat schválení Provozovatele, o které Podnik Provozovatele prostřednictvím Webu v takovém případě požádá.

25. Podnik nesmí zrazovat Zákazníky od používání Webu či jinak působit se záměrem propagace svého podnikání na úkor Provozovatele či jeho zprostředkující role, např. nabádáním Zákazníka k přímému objednání u Podniku.

26. Podnik bere výslovně na vědomí, že kontaktní údaje Zákazníka slouží výhradně k Plnění Objednávky. Podnik nesmí Zákazníka jinak kontaktovat, s výjimkou případu, kdy si to Zákazník vyžádá.

27. Podnik nesmí vyvíjet žádnou činnost, v jejímž důsledku by docházelo ke zkreslování hodnocení Podniku či jeho konkurentů na Webu. Podnik zajistí plnění této povinnosti svými zaměstnanci a jiným pracovníky, jakož i osobami Podniku blízkými nebo s Podnikem jinak osobně či majetkově spřízněnými.

28. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli skrýt hodnocení Podniku a) v případě podezření z falšování hodnocení Podniku, a to dokud Podnik neprokáže opak; b) v případě, že obsahuje vulgární slova, dehonestující výrazy, jakékoliv diskriminační projevy a urážlivé výrazy odporující dobrým mravům; c) obsahující odkazy na jiné webové stránky, kontaktní údaje či názvy třetích osob či jiných provozoven Podniku neuvedených na Webu; d) zrazující Zákazníky od používání Webu či jiných služeb Provozovatele či poškozující dobré jméno Provozovatele.

29. V případě porušení jakéhokoli ustanovení Smlouvy či těchto VOP může Provozovatel požadovat po Podniku smluvní pokutu až do výše 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

30. Dojde-li v souvislosti s nedodržením povinnosti Podniku uvádět v nabídce na Webu právními předpisy stanovené informace (alergeny, nutriční hodnoty apod.) k udělení správního trestu Provozovateli, nebo bude-li Provozovatel v této souvislosti jinak veřejnoprávně či soukromoprávně postižen, je Podnik povinen Provozovateli nahradit újmu tím vzniklou.

31. Podnik nesmí v Profilu publikovat obsah, k jehož zveřejnění nemá oprávnění. Uzavřením Smlouvy Podnik potvrzuje, že je vlastníkem veškerého obsahu, který na Webu zveřejní, a odpovídá za porušení práv třetích osob (zejména z duševního či jiného vlastnictví), vzniklá v souvislosti s uveřejněním obsahu na Webu Podnikem. Za publikování obsahu Podnikem se rozumí také publikování obsahu Provozovatelem nebo třetí osobou, pokud tento obsah za účelem publikace na Webu dodal Podnik.

32. Podnik uděluje Provozovateli k veškerému obsahu umístěnému Podnikem (nebo Provozovatelem či třetí osobou na základě pokynu Podniku) v Profilu jinde na Webu, který je chráněn právem duševního vlastnictví, zejména k fotografiím, logům, sloganům apod. nevýhradní, postupitelnou, převoditelnou, bezúplatnou licenci k propagaci Podniku prostřednictvím Webu a jiných médií, pro území celého světa, bez omezení množství a všemi způsoby marketingové komunikace. Provozovatel není povinen licenci využít. Licence zaniká odstraněním obsahu z Webu nebo 5 dnů po ukončení Smlouvy, podle toho, který den nastane dříve.

33. Podnik bude Provozovateli poskytovat své aktuální identifikační údaje (jméno, název, sídlo, IČ). Tyto údaje budou za účelem ochrany spotřebitelských práv zobrazeny v Profilu. Podnik bude informovat Provozovatele o každé změně svých identifikačních údajů písemně bezprostředně poté, co nastane.

REGISTRACE A CENA SLUŽEB PROVOZOVATELE

34. Registrace Podniku na Webu podléhá poskytnutí jednoho hlavního teplého jídla v hodnotě do 200,-Kč (dvě stě korun českých) (dále Jídlo) osobě, která se prokáže voucherem s Registračním kódem.

35. Podnik se na Webu registruje z vlastní iniciativy nebo na základě letáku předaného mu osobou určenou Provozovatelem (dále Zprostředkovatel registrace). Při registraci z vlastní iniciativy obdrží Podnik jedinečný kód od Provozovatele, při registraci na základě letáku dodaného Zprostředkovatelem registrace je tento kód uveden na letáku (výše a dále Registrační kód).

36. Podnik se zavazuje za registraci poskytnout Jídlo osobě, která mu předloží voucher s Registračním kódem, a to bezprostředně po předložení tohoto kódu (s ohledem na provozní dobu Podniku a dobu, která je potřebí k přípravě Jídla).

37. Hodnota Jídla je příjmem toho, komu Podnik Jídlo poskytne.

38. V případě, že Podnik na Web vloží telefonní číslo za účelem SMS avíza učiněných Objednávek, uhradí Provozovateli odměnu ve výši 1,90,- Kč (jedna koruna devadesát haléřů českých) za každých 152 znaků SMS (záleží na počtu jídel v objednávce). Tuto odměnu Provozovatel vyúčtuje měsíčně zpětně, zpravidla do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Odměna je splatná bezhotovostně na základě faktury Provozovatele ve lhůtě na ní uvedené, která činí nejméně 10 dnů ode dne vystavení faktury.

39. Podnik uhradí cenu dle předchozího bodu řádně a včas. V případě prodlení s úhradou je Provozovatel oprávněn účtovat Podniku úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

40. Změnu fakturačních nebo kontaktních údajů nebo názvů či adres provozoven oznámí Podnik Provozovateli písemně do 3 (tří) dnů poté, co nastane.

UZAVŘENÍ A TRVÁNÍ SMLOUVY

41. Smlouva je uzavřena a účinná okamžikem registrace Podniku na Webu.

42. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ukončit ji lze písemnou dohodou stran nebo výpovědí dle následujících bodů.

43. Výpověď bez udání důvodu. Podnik i Provozovatel jsou oprávněni Smlouvu bez udání důvodu kdykoli jednostranně písemně vypovědět s 30-ti denní výpovědní lhůtou, běžící od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.

44. Okamžitá výpověď Provozovatelem. Provozovatel je dále oprávněn Smlouvu vypovědět s účinností doručením výpovědi Podniku v případě, že a) Podnik opakovaně poruší Smlouvu a/nebo VOP, nebo b) nastanou opakovaně důvody, pro které může Provozovatel skrýt Profil (bod 5 těchto VOP). Podnik je oprávněn podat stížnost proti okamžité výpovědi prostřednictvím centra vyřizování stížností Provozovatele uvedeného v bodě 11 těchto VOP.

45. Další důvody výpovědi Smlouvy jsou uvedeny v těchto VOP.

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

46. Tato smlouva se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

47. Případné spory z této smlouvy budou řešeny především smírnou cestou. Pro případ soudního sporu a lze-li místní příslušnost v dané věci ujednat, Podnik a Provozovatel dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění sjednávají místně příslušným soud se sídlem v Praze.

KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

48. Podnik a Provozovatel komunikují písemně formou listiny, datové schránky nebo e-mailu.

49. Jednání mající vliv na trvání či obsah Smlouvy (dohoda o ukončení nebo o změně Smlouvy, výpověď, oznámení o převodu práv a povinností ze Smlouvy apod.) bude činěno listinou, datovou schránkou nebo e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

50. Operativní komunikace stran, výzvy k plnění povinností či k úhradě smluvní pokuty, faktury, změna kontaktních, identifikačních či fakturačních údajů a ostatní komunikace mohou probíhat e-mailem s prostým podpisem.

51. Doporučený dopis se považuje za doručený též v případě, že jej adresát odmítne převzít (dnem odmítnutí), nebo jej v doručovatelem stanovené lhůtě po uložení nevyzvedne (dnem uplynutí lhůty pro vyzvednutí), nebo se z dané adresy dle vyjádření doručovatele odstěhoval či je na ní neznámý (dnem doručení takového vyjádření odesílateli). Zpráva zasílaná e-mailem se považuje za doručenou 72 hodiny ode dne odeslání ze serveru odesílatele.

52. Podnik určuje své kontaktní údaje pro veškerá právní i jiná jednání týkající se Smlouvy a těchto VOP tak, jak je uvedl při registraci, nebo jak je v případě změny v souladu s tímto oddílem „Komunikace a doručování“ Provozovateli sdělí. Kontaktní údaje pro právní i jiná jednání týkající se Smlouvy a těchto VOP Provozovatele jsou uvedeny na Webu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

53. Přístup k údajům. Provozovatel v souladu s čl. 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 sděluje, že Podnik má přístup k osobním údajům Zákazníků pouze v případě, kdy Zákazník u Podniku učiní prostřednictvím Webu Objednávku. Pak má Podnik za účelem Plnění Objednávky přístup ke jménu, adrese doručení, telefonnímu číslu a e-mailu Zákazníka. O tom, jak osobní údaje Zákazníků Provozovatel zpracovává, více zde: https://www.smaknisi.cz.

54. Je-li Podnikem fyzická osoba, zpracovává Provozovatel pro účely plnění Smlouvy a VOP osobní údaje Podniku, které uvedl při registraci (jméno, obchodní firma, sídlo, adresa provozovny, IČ, DIČ, kontaktní email, telefon), nebo které byly na Webu vygenerovány (údaje na fakturách, Objednávkách, hodnocení Zákazníků, počet Objednávek, příjem plynoucí z Objednávek a jiné podobné statistiky a údaje), dále společně Osobní údaje. Právní základ a účely zpracování, jeho zásady, okruh osob, jimž mohou být údaje zpřístupněny, doba zpracovávání a uchování údajů, práva Podniku jakožto subjektu údajů a další informace týkající se Osobních údajů jsou uvedeny na Webu zde: https://www.smaknisi.cz.

55. Technický a smluvní přístup k údajům, které Provozovatel po ukončení Smlouvy eviduje, neexistuje.

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

56. Podnik a Provozovatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství druhé smluvní strany.

57. Podnik bere na vědomí, že obchodní tajemství Provozovatele tvoří, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění veškeré skutečnosti:
 • týkající se Smlouvy a/nebo Webu a související s nimi; nebo
 • které Provozovatel označí jako důvěrné; nebo
 • které Provozovatel Podniku zpřístupní.
58. Zveřejněním se rozumí zpřístupnění obchodního tajemství třetí osobě z podnětu smluvní strany, o jejíž tajemství se jednalo, nebo tak, že se předmětné skutečnosti stanou obecně známými, aniž by byl porušen tento nebo jiný závazek mlčenlivosti.

59. Strany si zpřístupňují svá obchodní tajemství výhradně za účelem plnění Smlouvy a odpovídají za porušení obchodního tajemství druhé strany všemi osobami, jimž jakkoliv umožnily, byť se souhlasem smluvní strany, o jejíž tajemství se jedná, k tomuto tajemství přístup.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

60. Změny VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit nebo doplnit znění těchto VOP. Aktuální znění VOP je dostupné na Webu. VOP v novém znění nabývají účinnosti dnem uveřejnění na Webu.

61. Změna těchto VOP bude Podniku, s nímž má Provozovatel uzavřenu Smlouvu (dále Stávající Podnik), oznámena nejméně 15 dnů předem (dále Lhůta pro oznámení změny) uveřejněním na Webu nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který Stávajícímu Podniku umožní seznámit se s aktuálním zněním VOP bez nepřiměřených potíží. Pokračování užívání Webu po uplynutí Lhůty pro oznámení změny je považováno za udělení souhlasu Stávajícího Podniku s novým zněním VOP.

62. Pokud Stávající Podnik s novým zněním VOP ve Lhůtě pro oznámení změny sdělí Provozovateli písemně svůj nesouhlas, má právo Smlouvu v této lhůtě vypovědět s okamžitým účinkem.

63. Lhůta pro oznámení změny VOP nemusí být Provozovatelem dodržena v případě, že je ke změně VOP nucen na základě právního předpisu a/nebo je nutné změnit VOP za účelem odvrácení nepředvídaného a bezprostředně hrozícího nebezpečí podvodu, malwaru, spamu, porušení zabezpečení osobních údajů nebo jiných kybernetických rizik.

64. Podnik a Provozovatel si mohou nad rámec a/nebo k úpravě práv a povinností založených Smlouvou a těmito VOP sjednat úplatné doplňkové služby Provozovatele písemnou Doplňkovou smlouvou. Tyto VOP jsou součástí Doplňkové smlouvy, pokud v ní není uvedeno jinak.

65. Změna Smlouvy. Smlouva může být měněna písemnou dohodou stran či akceptací elektronického návrhu Provozovatele na změnu Podnikem.

66. V případě porušení Smlouvy či těchto VOP Podnikem je Provozovatel oprávněn, mimo jiné, zamezit dalšímu využívání Webu Podnikem. Tento krok nezbavuje Podnik povinnosti plnit ostatní závazky ze Smlouvy a těchto VOP.

67. Převod práv a povinností. Podnik není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele převést nebo postoupit právo nebo povinnost vyplývající mu ze Smlouvy na třetí osobu. Provozovatel může převést některá nebo veškerá práva a/nebo povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy na třetí osobu.

68. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody ve výši přesahující smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemné odůvodněné výzvy k její úhradě povinné straně. Smluvní pokuta může být Provozovatelem započtena na výplatu kterékoliv, i kde dni zápočtu dosud nesplatné, z pohledávek Podniku za Provozovatelem. Nárok na smluvní pokutu trvá bez ohledu na to, zda oprávněná strana pro totéž porušení smlouvy Smlouvu vypověděla nebo jinak jednala, jak je při porušení Smlouvy druhou smluvní stranou oprávněna.

69. Vznikne-li v souvislosti s plněním Podniku dle Smlouvy Provozovateli újma, má nárok na náhradu i nemajetkové újmy včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění. Škoda se nahrazuje v penězích, není-li písemně sjednáno jinak.

70. Podnik se zavazuje přímo vyrovnat oprávněné nároky třetích stran, vyvolané tím, že porušil Smlouvu a/nebo tyto VOP, jakož i nahradit Provozovateli anebo třetí osobě škodu a nemajetkovou újmu, pokud by jim z téhož důvodu vznikla.

71. Tyto VOP byly zveřejněny dne 13. 1. 2021 a tímto dnem nabývají účinnosti. Vůči Stávajícím Podnikům nabývají účinnosti uplynutím Lhůty pro oznámení změny (body 61 a 62 těchto VOP).

Tento web používá ke správné činnosti cookies Rozumím
© 2021 Milan Makovec | Powered by: Nette